Taiwan

Kuo Hua Golf Club
Danshui Town, Taipei County, Taiwan
Scorecard (2010-OCT-26)